?zgür Yaz?l?m Destek?isi:

Bu, orijinali ?ngilizce olan bir sayfan?n ?evirisidir.

GNU, ?zellikle kullan?c?lar?na ?zgürlük sa?lamak i?in geli?tirilen tek i?letim sistemidir. GNU nedir ve hangi ?zgürlük tehlikede?

GNU Nedir?

GNU, ?zgür yaz?l?m olan bir i?letim sistemidir, yani kullan?c?lar?n ?zgürlü?üne sayg? duyar. GNU i?letim sistemi; GNU paketlerinden (?zellikle GNU Projesi taraf?ndan yay?mlanan programlar) ve ü?üncü taraflarca yay?mlanan ?zgür yaz?l?mdan olu?ur. GNU'nun geli?tirilmesi, ?zgürlü?ünüzü ihlal eden yaz?l?mlar olmadan bir bilgisayar?n kullan?lmas?n? mümkün k?lm??t?r.

Tamamen ?zgür yaz?l?m olan kurulabilir GNU sürümlerini (daha do?rusu GNU/Linux da??t?mlar?n?) ?neririz. A?a??da GNU hakk?nda daha fazla bilgiye ula?abilirsiniz.

 [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola'n?n ekran g?rüntüsü] 

i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3, cool-retro-term (u?birim ?ykünücüsü), Gimp (g?rüntü düzenleyicisi) ve Iceweasel-UXP (web taray?c?s?)

 [IceWM pencere y?neticisi ile Dragora 3.0-beta1'in ekran
g?rüntüsü]  Dragora / IceWM
 [GNOME 3 masaüstü ile Guix 0.15'in ekran g?rüntüsü]  Guix / GNOME3
 [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3'ün ekran
g?rüntüsü]  Hyperbola / i3
 [LXDE masaüstü ile Parabola 2020'nin ekran g?rüntüsü]  Parabola / LXDE
 [GNOME 3 masaüstü ile PureOS 8'in ekran g?rüntüsü]  PureOS / GNOME3
 [MATE masaüstü ile Trisquel 8'in ekran g?rüntüsü]  Trisquel / MATE
... veya

?zgür Yaz?l?m Hareketi Nedir?

?zgür yaz?l?m hareketi, ?zgür yaz?l?mdan gelen ?zgürlü?ü bili?im kullan?c?lar?na kazand?rmak i?in kampanyalar yapar. ?zgür yaz?l?m, kullan?c?lar?n kendi hesaplamalar?n? onlar?n denetimine verir. ?zgür olmayan yaz?l?m, kullan?c?lar? yaz?l?m?n geli?tiricisinin tahakkümüne sokar. A??klama videosuna bak?n?z.

?zgür Yaz?l?m Nedir?

?zgür yaz?l?m; kullan?c?lar?n yaz?l?m? ?al??t?rma, kopyalama, da??tma, inceleme, de?i?tirme ve geli?tirme ?zgürlü?üne sahip oldu?u anlam?na gelir.

?zgür yaz?l?m; fiyatla ilgili de?il, ?zgürlükle ilgilidir. Kavram? anlamak i?in “bedava bira”daki gibi de?il, “?zgür konu?ma”daki gibi “free”yi dü?ünmelisiniz.

Daha do?rusu ?zgür yaz?l?m, bir program?n kullan?c?lar?n?n d?rt temel ?zgürlü?e sahip oldu?u anlam?na gelir:

  • Herhangi bir ama? i?in program? istedi?iniz gibi ?al??t?rma ?zgürlü?ü (?zgürlük 0).
  • Program?n nas?l ?al??t???n? inceleme ?zgürlü?ü ve program? istedi?iniz gibi yap?n (?zgürlük 1). Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.
  • Ba?kalar?na yard?m edebilmeniz i?in kopyalar? yeniden da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 2).
  • De?i?tirilmi? sürümlerin kopyalar?n? ba?kalar?na da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 3). Bunu yaparak tüm toplulu?a de?i?ikliklerinden yararlanma ?ans? verebilirsiniz. Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.

Teknoloji ve a? kullan?m?ndaki geli?meler bu ?zgürlükleri 1983'te oldu?undan daha da ?nemli hale getirmi?tir.

Günümüzde ?zgür yaz?l?m hareketi, GNU sistemini geli?tirmenin ?ok ?tesine ge?er. Yapt?klar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in ?zgür Yaz?l?m Vakf?n?n web sitesine bakabilirsiniz ve nas?l yard?m edebilece?inizi ??renebilirsiniz.

GNU Hakk?nda Daha Fazla Bilgi

GNU, Unix benzeri bir i?letim sistemidir. Bu, bir?ok program?n bir arada i?erdi?i anlam?na gelir: Uygulamalar, kütüphaneler, geli?tirici ara?lar?, hatta oyunlar. Ocak 1984'te ba?layan GNU'nun geli?tirilmesi, GNU Projesi olarak bilinir. GNU'daki programlar?n bir?o?u GNU Projesi'nin himayesinde yay?mlanmaktad?r; onlar? biz GNU paketleri olarak adland?r?yoruz.

“GNU” ismi, “GNU's Not Unix (GNU, Unix De?ildir)” ifadesinin ?zyinelemeli bir k?saltmas?d?r. “GNU”, tek heceli bir ?ekilde, ?ngilizce'de “grew” kelimesiyle ayn? ?ekilde, r yerine n kullan?larak, g'noo ?eklinde telaffuz edilir.

Unix benzeri bir sistemdeki, makine kaynaklar?n? tahsis eden ve donan?mla haberle?en programa “?ekirdek” denir. GNU, genellikle Linux ad?ndaki bir ?ekirdek ile kullan?l?r. Bu bile?im, GNU/Linux i?letim sistemidir. GNU/Linux milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?lsa da ?o?u ki?i onu yanl??l?kla “Linux” olarak adland?r?yor.

GNU'nun kendi ?ekirde?i olan Hurd, 1990'da (Linux ba?lamadan ?nce) ba?lat?ld?. G?nüllüler, Hurd'u geli?tirmeye devam ediyor ?ünkü ilgin? bir teknik proje.

Daha Fazla Bilgi

GNU Projesi; toplulu?un arkada??a, samimi ve kibar bir ?ekilde ileti?im kurmas? konusunda ?ok ciddi bi?imde ?srarc?d?r. GNU Kibar ?leti?im Y?nergeleri'ne bak?n?z.

GNU Gezegeni RSS Beslemesi

GNU is Looking for Native English Speakers for Proofreading and Translations: We at the GNU Project love languages. Here are two main things we do in this area and how you can join to help. *...

Successful Resistance against Nonfree Software in Schools: The GNU Education Team presents examples of teachers, students, parents, free software advocates and the community at large who are...

Saying No to unjust computing even once is help: New article by Richard Stallman: http://www.102546.tw/philosophy/saying-no-even-once.html

Eyleme Ge?in

Daha Fazla Eylem Maddesi

Bu Yüksek ?ncelikli Alanlar'?n herhangi birine katk?da bulunabilir misiniz?

  • ?zgür telefon i?letim sistemi,
  • ademimerkeziyet?i, birle?ik ve kendi kendine bar?nd?rma,
  • ?zgür sürücüler, ayg?t yaz?l?mlar? ve donan?m tasar?mlar?,
  • ger?ek zamanl? ses ve g?rüntülü sohbet,
  • toplulukta yeterince temsil edilmeyen ki?ilerin katk?lar?n? te?vik etmek,
  • ve dahas?.

Bir GNU paketi bak?m?na yard?mc? olabilir misiniz?

Daha fazla bilgi i?in paket web sayfalar?na bakabilirsiniz.

Son GNU Sürümleri

Tüm GNU Paketleri ??in K?sa A??klamalar

Bugünün Rastgele Paketi…

Teseq

GNU Teseq is a program that analyzes files that contain control sequences. It converts the sequences that it encounters into a human-readable description of what actions those sequences perform. It can also translate its output back into machine-readable control sequences. (doc)

Bu sayfa ?u dillerde mevcut:

[en] English   [de] Deutsch   [es] espa?ol   [fa] ?????   [fr] fran?ais   [it] italiano   [ja] 日本語   [nl] Nederlands   [pt-br] português   [ru] русский   [sq] Shqip   [tr] Türk?e   [uk] укра?нська   [zh-cn] 簡體中文   [zh-tw] 繁體中文  

 [FSF logosu]  “?zgür Yaz?l?m Vakf? (FSF [Free Software Foundation]), bilgisayar kullan?c?s? ?zgürlü?ünü desteklemek i?in dünya ?ap?nda bir misyon ile kar amac? gütmeyen bir kurulu?tur. Tüm yaz?l?m kullan?c?lar?n?n haklar?n? savunuyoruz.”

Avrupa, Latin Amerika ve Onlara kat?lmaktan ?ekinmeyin!

山君配资